نمایندگی ها:

آذربایجان شرقی/ مراغه : فارم کالا ، آقای فرهادی ، عامل فروش. 


اصفهان/ اصفهان : گل سم سپاهان، آقای جمالی، نماینده فروش.


البرز/ کرج: خدمات کشاورزی سید، آقای جعفرپور، عامل فروش.


البرز/ گلسار: زرین، آقای زرین، عامل فروش.


لرستان/ ازنا: آقای صادقی، نماینده فروش.


مازندران / جویبار: گیاه رویش کاسپین، آقای بابایی، نماینده فروش.


هرمزگان/ حاجی آباد: فروشگاه طلای سبز ، آقای حجتی، عامل فروش.


هرمزگان/ پارسیان: کشاورزی زاگرس، آقای گل آور، عامل فروش.


یزد/ یزد: محمدحسن زارع، نماینده فروش.


قزوین/ قزوین: شرکت خزانه ای صحرا، آقای خزانه ای، نماینده فروش.


فارس/ شیراز: موسسه خدمات کشاورزی سرو، آقای تنوری، نماینده فروش.


خراسان رضوی/ مشهد: شرکت کیمیا گستر بارثاوا، آقای اسکندری، نماینده فروش

#